PersonaloSkaita

Darbo užmokesčio skaiči­av­imo pro­grama, skirta įmonės žmogiškųjų ištek­lių valdy­mui, taip pat darbo laiko apskaitos bei darbo užmokesčio apskaitos ved­imui. Pro­gramoje yra gal­imybė for­muoti ataskaitas Sodrai, VMI ir Sta­tis­tikos depar­ta­men­tui, kurias po to gal­ima leng­vai eksportuoti į ABBYY eForm­Filler programą.

• Pagrind­inės sprendimo funkci­jos darbo užmokesčio apskaitai;
• Mod­ulis gamy­binėms įmonėms;
• Darbo užmokesčio perved­i­mas į sąskaitą banke, nau­do­jant LITAS-ESIS atsiskaitymų sis­temą,
bei atsiskaitymų lapelių siun­timą dar­buo­to­jams el. paštu;
• Darbo laiko žiniaraščių pildy­mas pagal skirtin­gus grafikus bei nuo­toliniu būdu fik­suo­ja­mas
dar­buo­tojų darbo laikas;
• Per­son­alo valdy­mas — gal­imybė atski­rai tvarkyti visą infor­ma­ciją apie dar­buo­to­jus;
• Paskirstyti darbo užmoke­stį bei su juo susi­ju­sius mokesčius į buhal­ter­ines sąskaitas;
• Dau­gybė buhal­terinių suves­tinių, įvairių pažymų, SoDros, VMI ir Sta­tis­tikos formų bei šių
duomenų surinki­mas ir eksportas į ABBYY eFormFiller.

“Per­son­aloSkaita” papildy­mai ir pakeitimai

I. Pro­gramos atnau­jin­i­mas 2011-07-08

Pagrin­diniai papildymai:

1. Sukur­tos nau­jos darbo laiko nukryp­imų ataskaitos “Praneši­mas apie neatvykimą į darbą”, “Dar­buo­tojo darbo laiko nukryp­imų ataskaita”, “Dar­buo­tojų grupės darbo laiko nukryp­imų ataskaita” — galėsite lengviau sutikrinti įvestų darbo laiko nukryp­imų infor­ma­ciją bei atsis­paus­d­inti reikalingą doku­mentą;
2. Sukurta nauja gal­imybė lange “Peri­odo priskaity­mai” įterpti pasirink­tus, dar­buo­tojo kor­te­lėje neaprašy­tus priskaity­mus dar­buo­tojų gru­pei bei visiems dar­buo­to­jams bei jiems greičiau paskaiči­uoti darbo užmoke­stį;
3. Sukur­tos nau­jos paprasto tabe­lio sumav­imo taisyk­lės leis lanksčiau aprašyti tabe­lio dienų tipų sumavimą.

Pro­gramos pakeitimai:

1. Pato­b­u­lin­tas sum­inio tabe­lio pildy­mas reg­istruo­jant atostogų nutraukimo operaciją;
2. Priskaitymų suvestinėje pail­ginti pareigų, skyrių ir dar­buo­tojų fil­trų laukai lei­džia pasirinkti dau­giau reikšmių;
3. Pato­b­u­lin­tas ver­slo cen­trų skirsty­mas darb­davio mokėji­mams;
4. Pato­b­u­linta pažyma apie priskaiči­uotą ir išmokėtą darbo užmoke­stį leis neį­traukti nevėlu­o­jančių išmokėjimų už praėju­sius laiko­tarpius;
5. Priskaitymų suvestinėje licen­ci­juo­tas fil­tras „Pareigų statusas“.

II. Pro­gramos atnau­jin­i­mas 2011-07-22

Pagrin­diniai papildymai:

1. Sukurta nauja gal­imybė įvedant darbo laiko nukryp­imus automatiškai užpildyti tabelį. Tai leis taupyti Jūsų laiką — nebereikės ati­dar­ius tabe­lio lango per­for­muoti tabe­lio infor­ma­ci­jos;
2. Sukurta nauja gal­imybė lanksčiau aprašyti darbo užmokesčio apskaiči­av­imo taisyk­les nuro­dant mėne­sių skaičių, už kuri­uos bus surenkama išraiškos reikšmė;
3. Sukurta nauja gal­imybė spec. atskaity­mams priskirsti ver­slo cen­trus. Tai leis jų suma (pvz. pajamomis natūra, papil­domu sveikatos draudimu ir kt.) sumažinti priskaitymų ver­slo cen­trų sąnaudas.

Taip pat yra gal­imybė paskirsty­tas spec. atskaitymų sumas eksportuoti į pro­gramą “EuroSkaita”.

III. Pro­gramos atnau­jin­i­mas 2011-08-10

Pagrin­di­nis papildymas:

Sukurta nauja gal­imybė fik­suoti ver­slo cen­trų šablonų pasikeitimo istoriją leis išvengti klaidų per­skirstant sumas ankstes­ni­u­ose laikotarpiuose.

III. Pro­gramos atnau­jin­i­mas 2011-10-25

Pagrin­di­nis papildymas:

1. Sukurta nauja gal­imybė lanksčiau bei greičiau aprašyti, sudaryti ir pagal por­eikį keisti indi­vid­u­al­ius dar­buo­tojų grafikus. Sutaupysite laiko pil­dant tabelį (jis bus automatiškai užpil­do­mas pagal sudary­tus grafikus).

Pro­gramos pakeitimai:

1. Pato­b­u­linta pažyma apie priskaiči­uotą ir išmokėtą darbo užmoke­stį;
2. Pato­b­u­linta SAM ataskaita leis užfik­suoti naujų rinkos dalyvių laiko­tar­pio pabai­gos datą;
3. Pato­b­u­lin­tas paprasto tabe­lio for­mav­i­mas leis užpildyti tabelį 30% greičiau;
4. Pato­b­u­lin­tas ataskaitų („Atostogų įsaky­mas dar­buo­tojų gru­pei“, „Atostogų nutraukimo įsaky­mas“,
„Atsiskaitymų lapeliai“) duomenų surinki­mas leis sufor­muoti ataskaitas nuo 10% iki 50% greičiau;
5. Pato­b­u­lin­tas atostogų ir nedarbingumų sąrašo atvaiz­davi­mas leis pateikti duome­nis 25% greičiau;
6. Grafikų laiko aprašy­mas papildy­tas nau­jais laukais.

IV. Pro­gramos atnau­jin­i­mas 2011-11-25

Pagrin­diniai papildymai:

1. Sukurta gal­imybė aprašyti automat­inį duomenų bazės kopijų darymą;
2. Sukurta nauja ataskaita „Metinių NPD ir PNPD dydžių įver­tin­imo ataskaita“.

Pro­gramos pakeitimai:

1. Pato­b­u­lin­tas operacijų laiko sutikrin­i­mas sum­ini­ame tabelyje;
2. Pato­b­u­lin­tas komandiruočių sąrašo atvaiz­davi­mas;
3. Pato­b­u­lin­tas duomenų eksportas į elek­tron­inę Sodros formą 9-SD.

V. Pro­gramos atnau­jin­i­mas 2011-12-21

Papildyta:

1. Sukurta gal­imybė impor­tuoti duome­nis į FR0572 ataskaitą leis sutaupyti laiko, nes Jums nebereikės perved­inėti duomenų iš kitų pro­gramų ar išorinių failų.

Pakeista:

1. Pato­b­u­linta pažyma apie priskaiči­uotą ir išmokėtą darbo užmoke­stį, kad nefor­muotų naujų eilučių, kai nau­do­ja­mas sum­inis tabelis ir tame laiko­tarpyje nėra atostogų.
2. Pasikei­tus darbo kodekso 113 straip­sniui, pro­gramoje pakeis­tas darbo sutar­ties tipas „Laiki­noji“ į „Trumpalaikė“, kad galė­tumėte įvesti trumpalaikes darbo sutartis.

VI. Pro­gramos atnau­jin­i­mas 2012-01-27

Pakeista:

1. Pato­b­u­lin­tas ataskaitos „Metinių NPD ir PNPD dydžių įver­tin­imo ataskaita“ duomenų surinki­mas, kai pasirenka­mas paskaiči­av­imo meto­das „pagal priskaiči­av­imo faktą“, kad korek­tiškai paskaiči­uotų mak­si­malią leistiną taikyti NPD reikšmę nurody­tam periodui.

2. Situacija:

Įmonės, kurios sudar­inėja dar­buo­tojų pri­val­o­mus sveikatos patikrin­imo grafikus, susiduria su situacija, kad med­i­ci­nos įstai­gos reikalauja ataskaitose pateikti ne tik dar­buo­tojų paskutinę ir sekančią sveikatos tikrin­imo datą, bet ir pareigų informaciją.

Rezultatas:

Pro­gramoje med­i­cin­inės apžiūros ataskaita papildyta dar­buo­tojų pareigų informacija.

3. Situacija:

Orga­ni­zaci­jos teikiančios metines dar­buo­tojų deklaraci­jas FR0573 sulaukė paste­bėjimų iš VMI, kad deklaraci­jose turi būti apjun­giamos eilutės, kai GPM sumokė­tas dar­buo­tojo ir įmonės lėšomis.

Rezultatas:

Pro­gramoje sukurta gal­imybė apjungti tokias eilutes eksportuo­jant duome­nis į elek­tron­inę deklaraci­jos formą.

4. Situacija:

Orga­ni­zaci­jos, kuriose labai griež­tai žiūrima į duomenų saugumą ir prisi­jungimą prie pro­gramos admin­is­tra­to­ri­aus teisėmis žino tik IT padalinio dar­buo­to­jai, susiduria su nepatogumu.
Kai var­to­to­jai sudar­inėja grafikus, o juos patvirt­inti gali atlikti tik sis­te­mos admin­is­tra­to­rius, todėl gaiš­ta­mas laikas.

Rezultatas:

Sukurta nauja gal­imybė, kuri leis atlikti grafikų patvir­tin­imą ne tik admin­is­tra­to­riui, bet ir papras­tam var­to­to­jui, jeigu admin­is­tra­to­rius suteiks tokią teisę.

5. Situacija:

Įmonės, kurios skaiči­uoja atidėjimų sumas remi­antis „Atostogų likučio datai ir atidėjimų ataskaita“, o vidurkį skaiči­uoja valan­domis, susiduria su situacija, kad ataskaitoje koe­fi­ciento apskaiči­av­i­mas atlieka­mas neat­sižvel­giant į dar­buo­tojo atosto­gautą ir sirgtą laiką per pasku­tinius tris mėne­sius. Todėl paskaiči­uo­jama mažesnė atidėjimų suma.

Rezultatas:

Atostogų likučio datai ir atidėjimų ataskaitoje pakeista koe­fi­ciento apskaiči­av­imo tvarka.

VII. Pro­gramos atnau­jin­i­mas 2012-02-24

Pakeista:

1. Situacija:

Lietu­vos Respub­likos social­inės apsau­gos ir darbo min­istro įsakymu 2012 m. sausio 25 d. buvo pakeista pažy­mos apie priskaiči­uotą ir išmokėtą darbo užmoke­stį bei kitas išmokas forma.
Buhal­ter­i­jai tenka nau­doti pagal­bines priemones, kad sufor­muotų ataskaitas dar­buo­to­jams, o vieno dar­buo­tojo ataskaitos sufor­mav­imui sug­aiš­tama vidu­tiniškai apie 10 min.

Rezultatas:

Pro­gramoje pakeis­tas ataskaitos duomenų surinki­mas pagal naują formą, o vieno dar­buo­tojo ataskaitos sufor­mav­i­mas užtruks tik apie 1 min.

2. Situacija:

Įmonėse, kuriose buhal­ter­ija dar­buo­to­jams perkėlinėja sko­las iš vieno peri­odo į kitą for­muo­jant deklaraciją FR0573 susiduria su situacija, kai sko­los sumos padid­ina išmokė­tas sumas. O tokių sumų paieškai ir jų kore­gav­imui sug­aiš­tama iki 2 valandų.

Rezultatas:

Pato­b­u­li­nome deklaraci­jos FR0573 duomenų surinkimą, kad perke­liamų skolų sumos nedid­intų dar­buo­tojų išmokėjimų sumų. Tai leis pagre­it­inti duomenų sutikrin­imą ir negaišti laiko ieškant skolų
perkėlimo deklaracijoje.

3. Situacija:

Įmonėse, kuriose yra didelė įsakymų įvairovė, per­son­alo skyrius gaišta nuo 2 min. iki 10 min. kiekvieno įsakymo sudary­mui, o vėliau jų paieškai net iki 15 min.

Rezultatas:

Praplėtėme įsakymo mod­ulio gal­imybes sukur­dami įsakymų reg­istrą, kuri­ame gal­ima fik­suoti įvairi­ausių rūšių įsaky­mus ir jiems aprašyti tek­sto šablonus, kuri­uos bus gal­ima atsis­paus­d­inti kelių myg­tukų pas­paudimu. Kiekvieno įsakymo įved­imui užtruk­site nuo 1 min. iki 2 min., o paieškai užtruk­site iki 1 minutės.

VIII. Pro­gramos atnau­jin­i­mas 2012-03-16

Papildyta:

1. Situacija:

Įmonės įsigi­ju­sios pro­gramą sug­aišta nuo 8 val. iki 32 val. suves­damos darbo užmokesčio infor­ma­ciją iš prieš tai nau­dotų programų.

Rezultatas:

Sukurta gal­imybė impor­tuoti priskaitymų sumas į peri­odo priskaitymų langą.
Su šia gal­imybe darbo užmokesčio istori­jos perkėli­mas iš vienos pro­gramos į kitą užtruks iki 20 min.

2. Situacija:

Įmonės, kurios eksportuoja darbo užmokesčio infor­ma­ciją į pro­gramą „EuroSkaita“ susiduria su situacija, kad den­giant mokesčių paskel­bimo operaci­jas pini­gais susi­for­muoja netinkamos papil­do­mos kore­spon­den­ci­jos. O tokių operacijų sut­varky­mas pro­gramoje „EuroSkaita“ užtrunka apie 1 val.

Rezultatas:

Pro­gramoje „Per­son­alo Skaita“ sukurta gal­imybė aprašyti operacijų tipų part­nerių sąskaitas.
Tai leis išvengti operacijų tvarkymo pro­gramoje „EuroSkaita“ ir sutaupyti laiko.

Pakeista:

1. Situacija:

Įmonės anal­izuo­jančios paskyras sug­aišta iki 1 val. surinkdamos vieno dar­buo­tojo paskyrų infor­ma­ciją už laikotarpį.

Rezultatas:

Pro­gramoje papildyta ataskaita „Gamy­bos pagal šifrus ataskaita“ dar­buo­tojo fil­tru, kuris leis atrinki pasirinkto dar­buo­tojo paskyrų infor­ma­ciją. Taip pat ataskaitoje pakeisti peri­odo fil­trai į datų fil­trus, kad būtų gal­ima duome­nis surinkti ne tik už mėnesį, bet ir už trumpesnį laiko­tarpį. O dar­buo­tojo paskyrų infor­ma­ci­jos surinkimui užtruk­site tik apie 1 min.

2. Situacija:

Įmonės nau­do­jančios kadrų mod­ulį susiduria su nepatogumu, kai redaguoja papil­domų atostogų vidurkių infor­ma­ciją, kurios susi­etos su kadrų mod­uliu. Pro­grama draudžia atlikti reda­gav­imą, jeigu papil­domų atostogų įrašas taip pat susi­etas su pagrin­dinių atostogų įrašu. Toki­ais atve­jais tek­davo įved­inėti naują įrašą ir sug­aišti iki 2 min.

Rezultatas:

Pato­b­u­lin­tas atostogų reda­gav­i­mas, kad pro­grama leistų keisti papil­domų atostogų vidurkių infor­ma­ciją, kai jos suteik­tos iš kadrų mod­ulio ir susi­etos su pagrind­inėmis atosto­gomis. Negaiš­tant laiko naujo atostogų įrašo įvedimui.

3. Situacija:

Įmonės teikiančios Sodrai tik SAM ataskaitos 3SDP priedą, susiduria su situacija, kad Sodra atmeta tokią sufor­muotą elek­tron­inę formą. Kurias tenka pildyti rankomis ir sug­aišti nuo 10 min. iki 1 val.

Rezultatas:

Pato­b­u­li­nome SAM ataskaitos 3SDP priedo duomenų eksportą į elek­tron­inę formą, kad priedui būtų suteikia­mas
teisin­gas elek­tron­inės for­mos lapo numeris. Įmonėms nebereikės papil­do­mai gaišti laiko ir pildyti for­mos rankomis.

4. Pakeis­tas išmokėjimų paskaiči­av­i­mas dar­buo­to­jams, kad atsižvel­gtų į paskaiči­uotų spec. atskaitymų sumas, kai išmokėji­mas skaiči­uo­ja­mas nuo išmokamos sumos ir požymis „Išmokėti“ nurody­tas „Sumą per mėnesį“.
Tai leis išvengti permokų susidarymo, kai išmokama tik dalis darbo užmokesčio ir dar­buo­to­jui yra spec. atskaitymų.
Mėne­sio gale nesusidarys skola, jeigu dar­buo­to­jas dėl ligos ar kitos priežasties negaus kitos darbo užmokesčio dalies.
Sumažės laiko sąnau­dos permokų paieškai ir skolų perkėlimui.

5. Situacija:

Įmonės, kurių dar­buo­to­jai teikia pažy­mas apie priskaiči­uotą iš išmokėtą darbo užmoke­stį soc. rūpy­bos skyr­i­ams,
sug­aišta apie 20 min. kiekvienos ataskaitos parengimui. Nes soc. rūpy­bos skyr­i­ams reikalau­jant pateikti ataskaitoje
ne tik išmokė­tas dar­buo­tojų sumas, bet ir priskaiči­uo­tas išmokėti, kurias darb­davys ketina išmokėti vėliau.

Rezultatas:

Pato­b­u­linta pažyma apie priskaiči­uotą ir išmokėtą darbo užmoke­stį, kad būtų pateiki­amos ne tik išmokė­tos sumos,bet taip pat ir priskaiči­uo­tos išmokėti. Ataskaitoje bus išdali­nama išmokėjimo suma už atostoginius, kurie yra priskaiči­uoti už kelis mėne­sius, kad 14 stulpe­lio mėne­sio suma būtų lygi 9 ir 13 stulpelių skir­tu­mui.
Visi šie ataskaitos pakeiti­mai palengvins duomenų sutikriną ir leis buhal­ter­i­jai negaišti laiko sudarant ataskaitas kit­o­mis priemonėmis.

Grįžti atgal