PersonaloSkaita

Darbo užmokesčio skaičiavimo programa, skirta įmonės žmogiškųjų išteklių valdymui, taip pat darbo laiko apskaitos bei darbo užmokesčio apskaitos vedimui. Programoje yra galimybė formuoti ataskaitas Sodrai, VMI ir Statistikos departamentui, kurias po to galima lengvai eksportuoti į ABBYY eFormFiller programą.

• Pagrindinės sprendimo funkcijos darbo užmokesčio apskaitai;
• Modulis gamybinėms įmonėms;
• Darbo užmokesčio pervedimas į sąskaitą banke, naudojant LITAS-ESIS atsiskaitymų sistemą,
bei atsiskaitymų lapelių siuntimą darbuotojams el. paštu;
• Darbo laiko žiniaraščių pildymas pagal skirtingus grafikus bei nuotoliniu būdu fiksuojamas
darbuotojų darbo laikas;
• Personalo valdymas – galimybė atskirai tvarkyti visą informaciją apie darbuotojus;
• Paskirstyti darbo užmokestį bei su juo susijusius mokesčius į buhalterines sąskaitas;
• Daugybė buhalterinių suvestinių, įvairių pažymų, SoDros, VMI ir Statistikos formų bei šių
duomenų surinkimas ir eksportas į ABBYY eFormFiller.

“PersonaloSkaita” papildymai ir pakeitimai

I. Programos atnaujinimas 2011-07-08

Pagrindiniai papildymai:

1. Sukurtos naujos darbo laiko nukrypimų ataskaitos “Pranešimas apie neatvykimą į darbą”, “Darbuotojo darbo laiko nukrypimų ataskaita”, “Darbuotojų grupės darbo laiko nukrypimų ataskaita” – galėsite lengviau sutikrinti įvestų darbo laiko nukrypimų informaciją bei atsispausdinti reikalingą dokumentą;
2. Sukurta nauja galimybė lange “Periodo priskaitymai” įterpti pasirinktus, darbuotojo kortelėje neaprašytus priskaitymus darbuotojų grupei bei visiems darbuotojams bei jiems greičiau paskaičiuoti darbo užmokestį;
3. Sukurtos naujos paprasto tabelio sumavimo taisyklės leis lanksčiau aprašyti tabelio dienų tipų sumavimą.

Programos pakeitimai:

1. Patobulintas suminio tabelio pildymas registruojant atostogų nutraukimo operaciją;
2. Priskaitymų suvestinėje pailginti pareigų, skyrių ir darbuotojų filtrų laukai leidžia pasirinkti daugiau reikšmių;
3. Patobulintas verslo centrų skirstymas darbdavio mokėjimams;
4. Patobulinta pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį leis neįtraukti nevėluojančių išmokėjimų už praėjusius laikotarpius;
5. Priskaitymų suvestinėje licencijuotas filtras „Pareigų statusas“.

II. Programos atnaujinimas 2011-07-22

Pagrindiniai papildymai:

1. Sukurta nauja galimybė įvedant darbo laiko nukrypimus automatiškai užpildyti tabelį. Tai leis taupyti Jūsų laiką – nebereikės atidarius tabelio lango performuoti tabelio informacijos;
2. Sukurta nauja galimybė lanksčiau aprašyti darbo užmokesčio apskaičiavimo taisykles nurodant mėnesių skaičių, už kuriuos bus surenkama išraiškos reikšmė;
3. Sukurta nauja galimybė spec. atskaitymams priskirsti verslo centrus. Tai leis jų suma (pvz. pajamomis natūra, papildomu sveikatos draudimu ir kt.) sumažinti priskaitymų verslo centrų sąnaudas.

Taip pat yra galimybė paskirstytas spec. atskaitymų sumas eksportuoti į programą “EuroSkaita”.

III. Programos atnaujinimas 2011-08-10

Pagrindinis papildymas:

Sukurta nauja galimybė fiksuoti verslo centrų šablonų pasikeitimo istoriją leis išvengti klaidų perskirstant sumas ankstesniuose laikotarpiuose.

III. Programos atnaujinimas 2011-10-25

Pagrindinis papildymas:

1. Sukurta nauja galimybė lanksčiau bei greičiau aprašyti, sudaryti ir pagal poreikį keisti individualius darbuotojų grafikus. Sutaupysite laiko pildant tabelį (jis bus automatiškai užpildomas pagal sudarytus grafikus).

Programos pakeitimai:

1. Patobulinta pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį;
2. Patobulinta SAM ataskaita leis užfiksuoti naujų rinkos dalyvių laikotarpio pabaigos datą;
3. Patobulintas paprasto tabelio formavimas leis užpildyti tabelį 30% greičiau;
4. Patobulintas ataskaitų („Atostogų įsakymas darbuotojų grupei“, „Atostogų nutraukimo įsakymas“,
„Atsiskaitymų lapeliai“) duomenų surinkimas leis suformuoti ataskaitas nuo 10% iki 50% greičiau;
5. Patobulintas atostogų ir nedarbingumų sąrašo atvaizdavimas leis pateikti duomenis 25% greičiau;
6. Grafikų laiko aprašymas papildytas naujais laukais.

IV. Programos atnaujinimas 2011-11-25

Pagrindiniai papildymai:

1. Sukurta galimybė aprašyti automatinį duomenų bazės kopijų darymą;
2. Sukurta nauja ataskaita „Metinių NPD ir PNPD dydžių įvertinimo ataskaita“.

Programos pakeitimai:

1. Patobulintas operacijų laiko sutikrinimas suminiame tabelyje;
2. Patobulintas komandiruočių sąrašo atvaizdavimas;
3. Patobulintas duomenų eksportas į elektroninę Sodros formą 9-SD.

V. Programos atnaujinimas 2011-12-21

Papildyta:

1. Sukurta galimybė importuoti duomenis į FR0572 ataskaitą leis sutaupyti laiko, nes Jums nebereikės pervedinėti duomenų iš kitų programų ar išorinių failų.

Pakeista:

1. Patobulinta pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, kad neformuotų naujų eilučių, kai naudojamas suminis tabelis ir tame laikotarpyje nėra atostogų.
2. Pasikeitus darbo kodekso 113 straipsniui, programoje pakeistas darbo sutarties tipas „Laikinoji“ į „Trumpalaikė“, kad galėtumėte įvesti trumpalaikes darbo sutartis.

VI. Programos atnaujinimas 2012-01-27

Pakeista:

1. Patobulintas ataskaitos „Metinių NPD ir PNPD dydžių įvertinimo ataskaita“ duomenų surinkimas, kai pasirenkamas paskaičiavimo metodas „pagal priskaičiavimo faktą“, kad korektiškai paskaičiuotų maksimalią leistiną taikyti NPD reikšmę nurodytam periodui.

2. Situacija:

Įmonės, kurios sudarinėja darbuotojų privalomus sveikatos patikrinimo grafikus, susiduria su situacija, kad medicinos įstaigos reikalauja ataskaitose pateikti ne tik darbuotojų paskutinę ir sekančią sveikatos tikrinimo datą, bet ir pareigų informaciją.

Rezultatas:

Programoje medicininės apžiūros ataskaita papildyta darbuotojų pareigų informacija.

3. Situacija:

Organizacijos teikiančios metines darbuotojų deklaracijas FR0573 sulaukė pastebėjimų iš VMI, kad deklaracijose turi būti apjungiamos eilutės, kai GPM sumokėtas darbuotojo ir įmonės lėšomis.

Rezultatas:

Programoje sukurta galimybė apjungti tokias eilutes eksportuojant duomenis į elektroninę deklaracijos formą.

4. Situacija:

Organizacijos, kuriose labai griežtai žiūrima į duomenų saugumą ir prisijungimą prie programos administratoriaus teisėmis žino tik IT padalinio darbuotojai, susiduria su nepatogumu.
Kai vartotojai sudarinėja grafikus, o juos patvirtinti gali atlikti tik sistemos administratorius, todėl gaištamas laikas.

Rezultatas:

Sukurta nauja galimybė, kuri leis atlikti grafikų patvirtinimą ne tik administratoriui, bet ir paprastam vartotojui, jeigu administratorius suteiks tokią teisę.

5. Situacija:

Įmonės, kurios skaičiuoja atidėjimų sumas remiantis „Atostogų likučio datai ir atidėjimų ataskaita“, o vidurkį skaičiuoja valandomis, susiduria su situacija, kad ataskaitoje koeficiento apskaičiavimas atliekamas neatsižvelgiant į darbuotojo atostogautą ir sirgtą laiką per paskutinius tris mėnesius. Todėl paskaičiuojama mažesnė atidėjimų suma.

Rezultatas:

Atostogų likučio datai ir atidėjimų ataskaitoje pakeista koeficiento apskaičiavimo tvarka.

VII. Programos atnaujinimas 2012-02-24

Pakeista:

1. Situacija:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu 2012 m. sausio 25 d. buvo pakeista pažymos apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį bei kitas išmokas forma.
Buhalterijai tenka naudoti pagalbines priemones, kad suformuotų ataskaitas darbuotojams, o vieno darbuotojo ataskaitos suformavimui sugaištama vidutiniškai apie 10 min.

Rezultatas:

Programoje pakeistas ataskaitos duomenų surinkimas pagal naują formą, o vieno darbuotojo ataskaitos suformavimas užtruks tik apie 1 min.

2. Situacija:

Įmonėse, kuriose buhalterija darbuotojams perkėlinėja skolas iš vieno periodo į kitą formuojant deklaraciją FR0573 susiduria su situacija, kai skolos sumos padidina išmokėtas sumas. O tokių sumų paieškai ir jų koregavimui sugaištama iki 2 valandų.

Rezultatas:

Patobulinome deklaracijos FR0573 duomenų surinkimą, kad perkeliamų skolų sumos nedidintų darbuotojų išmokėjimų sumų. Tai leis pagreitinti duomenų sutikrinimą ir negaišti laiko ieškant skolų
perkėlimo deklaracijoje.

3. Situacija:

Įmonėse, kuriose yra didelė įsakymų įvairovė, personalo skyrius gaišta nuo 2 min. iki 10 min. kiekvieno įsakymo sudarymui, o vėliau jų paieškai net iki 15 min.

Rezultatas:

Praplėtėme įsakymo modulio galimybes sukurdami įsakymų registrą, kuriame galima fiksuoti įvairiausių rūšių įsakymus ir jiems aprašyti teksto šablonus, kuriuos bus galima atsispausdinti kelių mygtukų paspaudimu. Kiekvieno įsakymo įvedimui užtruksite nuo 1 min. iki 2 min., o paieškai užtruksite iki 1 minutės.

VIII. Programos atnaujinimas 2012-03-16

Papildyta:

1. Situacija:

Įmonės įsigijusios programą sugaišta nuo 8 val. iki 32 val. suvesdamos darbo užmokesčio informaciją iš prieš tai naudotų programų.

Rezultatas:

Sukurta galimybė importuoti priskaitymų sumas į periodo priskaitymų langą.
Su šia galimybe darbo užmokesčio istorijos perkėlimas iš vienos programos į kitą užtruks iki 20 min.

2. Situacija:

Įmonės, kurios eksportuoja darbo užmokesčio informaciją į programą „EuroSkaita“ susiduria su situacija, kad dengiant mokesčių paskelbimo operacijas pinigais susiformuoja netinkamos papildomos korespondencijos. O tokių operacijų sutvarkymas programoje „EuroSkaita“ užtrunka apie 1 val.

Rezultatas:

Programoje „Personalo Skaita“ sukurta galimybė aprašyti operacijų tipų partnerių sąskaitas.
Tai leis išvengti operacijų tvarkymo programoje „EuroSkaita“ ir sutaupyti laiko.

Pakeista:

1. Situacija:

Įmonės analizuojančios paskyras sugaišta iki 1 val. surinkdamos vieno darbuotojo paskyrų informaciją už laikotarpį.

Rezultatas:

Programoje papildyta ataskaita „Gamybos pagal šifrus ataskaita“ darbuotojo filtru, kuris leis atrinki pasirinkto darbuotojo paskyrų informaciją. Taip pat ataskaitoje pakeisti periodo filtrai į datų filtrus, kad būtų galima duomenis surinkti ne tik už mėnesį, bet ir už trumpesnį laikotarpį. O darbuotojo paskyrų informacijos surinkimui užtruksite tik apie 1 min.

2. Situacija:

Įmonės naudojančios kadrų modulį susiduria su nepatogumu, kai redaguoja papildomų atostogų vidurkių informaciją, kurios susietos su kadrų moduliu. Programa draudžia atlikti redagavimą, jeigu papildomų atostogų įrašas taip pat susietas su pagrindinių atostogų įrašu. Tokiais atvejais tekdavo įvedinėti naują įrašą ir sugaišti iki 2 min.

Rezultatas:

Patobulintas atostogų redagavimas, kad programa leistų keisti papildomų atostogų vidurkių informaciją, kai jos suteiktos iš kadrų modulio ir susietos su pagrindinėmis atostogomis. Negaištant laiko naujo atostogų įrašo įvedimui.

3. Situacija:

Įmonės teikiančios Sodrai tik SAM ataskaitos 3SDP priedą, susiduria su situacija, kad Sodra atmeta tokią suformuotą elektroninę formą. Kurias tenka pildyti rankomis ir sugaišti nuo 10 min. iki 1 val.

Rezultatas:

Patobulinome SAM ataskaitos 3SDP priedo duomenų eksportą į elektroninę formą, kad priedui būtų suteikiamas
teisingas elektroninės formos lapo numeris. Įmonėms nebereikės papildomai gaišti laiko ir pildyti formos rankomis.

4. Pakeistas išmokėjimų paskaičiavimas darbuotojams, kad atsižvelgtų į paskaičiuotų spec. atskaitymų sumas, kai išmokėjimas skaičiuojamas nuo išmokamos sumos ir požymis „Išmokėti“ nurodytas „Sumą per mėnesį“.
Tai leis išvengti permokų susidarymo, kai išmokama tik dalis darbo užmokesčio ir darbuotojui yra spec. atskaitymų.
Mėnesio gale nesusidarys skola, jeigu darbuotojas dėl ligos ar kitos priežasties negaus kitos darbo užmokesčio dalies.
Sumažės laiko sąnaudos permokų paieškai ir skolų perkėlimui.

5. Situacija:

Įmonės, kurių darbuotojai teikia pažymas apie priskaičiuotą iš išmokėtą darbo užmokestį soc. rūpybos skyriams,
sugaišta apie 20 min. kiekvienos ataskaitos parengimui. Nes soc. rūpybos skyriams reikalaujant pateikti ataskaitoje
ne tik išmokėtas darbuotojų sumas, bet ir priskaičiuotas išmokėti, kurias darbdavys ketina išmokėti vėliau.

Rezultatas:

Patobulinta pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, kad būtų pateikiamos ne tik išmokėtos sumos,bet taip pat ir priskaičiuotos išmokėti. Ataskaitoje bus išdalinama išmokėjimo suma už atostoginius, kurie yra priskaičiuoti už kelis mėnesius, kad 14 stulpelio mėnesio suma būtų lygi 9 ir 13 stulpelių skirtumui.
Visi šie ataskaitos pakeitimai palengvins duomenų sutikriną ir leis buhalterijai negaišti laiko sudarant ataskaitas kitomis priemonėmis.

Grįžti atgal